215  MI TRACK ALEX
66  Lydney to Hereford
0  tetet